วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับชีววิทยา

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้สำหรับครู

ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยี

ประวัติของเทคโนโลยีสารสนเทศ

การลำเลียงพืช

ปฎิรูปการศึกษาไทย


เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษ: Information technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว


ชื่อ:นางสาวจิราภรณ์  ลือตะนา  ชื่อเล่น : กิ่ง
เอกชีววิทยา  หมู่ 2  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คติประจำใจ: ทำวันนี้ให้ดีที่สุด